Bilgi Nedir

Bilgi Nedir

, insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat ya da Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf; İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşüncelere bilgi denir. Okuma, araştırma, gözlem ve deney sonucunda edinilen ya da öğrenilenlerin bütünü; malumat: Bilgisini derinleştirmek. Düşünme, yargılama, akıl yürütme gibi işlemler sonucunda elde edilen düşünsel ürün: Bilgilerinden yeni bilgiler üretmek. Öncekilerden farklı ve taze bilgiler ortaya koymak.

Bilgi, belirli bir alanda öğrenilmiş olanların tümü; Edebiyat bilgisi, Resim bilgisi, Fizik bilgisi, Matematik bilgisi gibi örneklendirebiliriz.

Bilgi kuramı, düşünce ile nesneler, insan ile dünya arasındaki ilişkileri açıklama sistemi. Birçok felsefe, bu tür bir açıklama sistemi üzerinde temellenir.

Karl R. Popper’a göre, deneysel olguları inceleyen bilgi ruhbiliminin tersine, yalnızca mantıksal bağlantılarla ilgilenen çözümleme yöntemi. Yalnızca mantıksal bağlantılarla ilgilenen bilgi mantığı ile, deneysel olguları inceleyen bilgi ruh bilimi arasında ayrım yaparken, ruhbilimsel sorunları, bilimkuramsal sorunlara karıştırmaktan kaçınmak gerekir. Popper şöyle yazar: “Yeni bir düşüncenin insan zihninde nasıl doğabildiğini bilme sorunu ister bir müzik teması, ister dramatik bir çatışma, ister bilimsel bir kuram söz konusu olsun deneyci, ruhbilim bakımından büyük önem taşıyabilir, ama bilimsel bilginin mantıksal çözümlenmesi alanına girmez”

Platon’a göre bilgi ruh işlemlerinden biridir. “Şimdi ruhun şu dört işlemini (en yüksekte zeka, ikincisi gidimli bilgi, üçüncüsü sanı, dördüncüsü imgelem), şu dört bölüme (görülebilir: yansımalar, nesneler: kavranabilir: matematik şekiller, idealler) uygula; ve konuların doğruluktan (hakikatten) az yada çok pay almalarına göre, az yada çok apaçıklıkları olduğunu söyleyerek sıraya koy.”

Görülebilir
Yansıma – Nesne
İmgelem – Sanı
Kavranabilir
Matematiksel şekiller idealler
Gidimli bilgi – Zeka

Descartes’a göre bilgi ancak tanrıda tam ve yetkindir. Descartes şöyle der; “ bir bilginin tam ve yetkin olması için, bilinen şeydeki özelliklerin hepsini ve her birini kapsaması gerekir. Bunun için de bütün şeylerin tam ve yetkin bilgisine sahip olduğunu bilen ancak ve yalnızca tanrıdır.

Kant’a göre bilgi üç yetiyle, duyarlılık, anlık ve akılla ilişkilidir. “Bütün bilgimiz duyularla başlar, duyulardan anlığa geçer ve akılda tamamlanır. Duyusal sezginin maddesini (içeriğini) işlemeyi ve onu, düşünmenin en yüksek birliğine ulaştırmayı sağlayan akıldan daha üstün hiçbir şey yoktur bizde.”

Hegel’e göre ise bilgi “gerçekte olan şeyin somut bilgisi” olarak tanımlanır. Bilgide, yalnızca bir iç gerçekliği, yani yalnızca gerçeği kavramaya yarayan bir yetiyi bir yansıtma ortamını ya da bir aracı görmez. Ona göre, doğru bilgi her zaman somuttur;

Facebook'ta Paylaş Whatsapp'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş Whatsapp'ta Paylaş
Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar