seo dersleri

Kısaca Nükleer Enerji Nedir

Kısaca Nükleer Enerji Nedir

Nükleer enerji, II. Dünya Savaşı sırasında ve bu alanda ilk olma yarışı sonucunda ortaya çıktı. İki küçük çekirdeğin birleştirilmesi anlamına ge­len füzyon ya da büyük bir çekirdeğin parçalanma­sıyla, yani fisyonla elde edilebiliyor. Kendiliğinden yer aldığı için müdahaleye imkan tanımayan üçün­cü şekli, yapısı kararsız olan ‘radyoaktif çekirdek­lerin, daha kararlı yapılara dönüşmeleri sırasında açığa çıkan ‘bozunma ısısı.’ Halen ticari olarak enerji üreten nükleer santrallerin işleyişi, 1950’li yıllarda kontrol altına alı­nan fisyona dayalı. Yakıtları, seramik formdaki uranyum. Parçalanma sonucu ortaya çıkan ürün­ler, enerjilerini içinde bulundukları ortama akta­rıp, yakıt ısıtır. Yakıt, normal ya da hafif suyla ol­duğu gibi, gazla da soğutulabilir. 1000 MW’lık bir ‘basınçlı su’ reaktörünün yakıtının bulunduğu ve enerjinin üretildiği kalbi, sadece birkaç metre­küplük bir hacim kaplar.

Doğal uranyumun %1’den azı, parçalanabilir izotopundan oluştur. Kalan kısmı reaktörde plü­tonyuma dönüşür. Bu plutonyum parçalanabilir ve daha sonra ayrıştırıldığı takdirde, enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Bu durumda, uranyumun her gramı, 2.5 ton kömür eşdeğeri enerji içerir. Dün­yada halen çalışan 400’den fazla santral var. Kim­yasal tepkimelere dayanmadıkları için, baca gazı salmazlar. Ancak, çekirdek tepkimelerine dayan­dıkları için, radyoaktif izotop biriktirirler. Yani ba­calarından salmadıkları, kalplerinde saklıdır.

Nükleer reaktörlerde, görece çok küçük bir kalp hacmi içinde çok büyük miktarlarda enerji üretildiği için, soğutma büyük önem taşır. Öte yandan, radyoaktif çekirdekler reaktör kapandık­tan sonra bile enerji üretmeye devam ettikle­rinden, kapatma işleminden sonra soğutmanın bir süre daha devam ettirilmesi gerekir. Aksi halde kalp eriyebilir. 1979 ve 1986 yıllarında yer alan Three Mile Island ve Chernobyl kazalarında oldu­ğu gibi. Ve kalpte saklı tutulanlar çevreye saçıla- bilir. İkinci kazada olduğu gibi.

Bu kazalardan sonra, sistem bütünlüğü ve radyolojik güvenlik konuları daha da büyük önem kazandı. Küçük ve modüler yeni santral tipleri ge­liştiriliyor. Kalbinin erimesi mümkün olmayan ve bu özelliği nedeniyle acil durum soğutmasına ge­reksinim duymayan, gaz soğutmalı sistemler piya­saya çıkmak üzere. MİT ile Idaho’daki ulusal laboratuarların üzerinde çalıştığı benzer bir tasarım, hidrojen üretimi ya da tuzlu suyun saflaştırılması gibi süreçlerde kullanılmak üzere yüksek ısı üreti­mini hedefliyor. Bu alanda yaşanan gelişmeler, çeşitli mühendislik dallarını bir araya getirdiği gi­bi, her birine katkılarda bulunuyor. Reaktör kalbi ve zırhlama tasarımları yeni matematiksel yön­temlere, ölçüm ve yakıt elemanı üretim teknikle­rine, metalürji alanında yeniliklere yol açıyor. Gü­venli enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, akış­kanlar dinamiği ve termohidrolik ölçüm sistemle­riyle ilgili programların geliştirilmesini sağlıyor. Süreç kontrolü yeni aletlerin yapımını zorunlu kı­lıyor.

Aslında 40 yıllık deneyimin kayıtları, nicel olarak bakıldıklarında, ticari nükleer santrallerin kazalar ve uzun vadeli riskler, çevre ve sağlık et­kileri açılarından, fosil yakıtlı santrallere oranla çok daha güvenli olduklarını gösteriyor. Ancak, bir de atık yakıt sorunu, yani kullanılmış yakıtlar­da biriken radyoaktivite stoku meselesi var. Gü­venli bir depolama için jeolojik ölçekte çalışmak gerekiyor ve tüm radyoaktif atakların, camlaştırıldıktan sonra, depremlerden muaf yeraltı galerile­rinde saklanması düşünülüyor. Bu amaçla, söz konusu atıklardaki aktif çekirdeklerin, çeşitli ortam­lardaki fiziksel ve kimyasal davranışlarıyla, difüzyon hızları inceleniyor, ya da bu çekirdeklerin, örneğin proton hızlandırıcılarında enerji kaynağı olarak kullanılıp yok edilmeleri gibi, farklı yakla­şımlarla yok edilmeleri üzerinde çalışılıyor.

Nükleer yakıt yönetimi için halen geliştirilmiş bulunan projeler güven verici görünüyor. Nite­kim, Fransa ve İngiltere harcanmış yakıtlarını, ha­len işliyor. Böylelikle, harcanmış yakıttaki plüton­yumun, hem enerji kaynağı olarak kullanılması, hem de daha kısa yanlanma ömürlü çekirdeklere dönüştürülmesi hedefleniyor. Japonya ise, reak­törlerinde plutonyum ve uranyum okit karışımları­nı (M0X) kullanmaya başladı. Kullanım oranını 2007 yılında %100’e çıkartmayı planlıyor.

Hidrojen ve döteryum gibi hafif çekirdeklerin birleştirilmesine dayalı ‘termonükleer füzyonsa, 1950’lerden beri bu alanda yapılan araştırmala­ra milyarlarca dolar harcanmış olmasına karşın, henüz kontrol altına alınamadı. Manyetik sınırla­ma yöntemleri alanında değişik plazma geomet­rileri ya da ataletle sınırlama gibi alternatif yön­temler üzerinde çalışmalar sürüyor. Öte yandan, fisyonla füzyonun birlikte çalıştığı almaşık (‘hibrid’) tasarımlar da var. Ekonomikliğin başarıla- bilmesi halinde, görece çok daha temiz ve nere­deyse sınırsız bir enerji kaynağına kavuşulmuş olacak.

Dünya enerji kaynaklan üzerindeki rekabet yoğunlaşır ve küresel ısınma tartışmaları giderek artan bir ciddiyet kazanırken, bütün bunlar yapıl­mak zorunda. Yarına hazırlıklı olmak için. Geç­mişte olduğu, tüm mühendislik bilimlerinin katkı­sıyla olunabildiği gibi…

Konu İle İlgili Görüşlerinizi Buradan Paylaşabilirsiniz.

facebook twitter youtube google+ feedburner feedburner